Kamaley Ko Bihey – Anoop Bikram Shahi, Sandhya K.C